Kato

Kato Precision Railroad Model là nhà sản xuất thiết bị mô hình đường sắt Nhật Bản ở quy mô N và HO.